Εργασιακές ενότητες & παραδοτέα

Τα αντικείμενα και οι στόχοι του έργου PyroD υλοποιούνται μέσω ενός καθορισμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος εργασίας
Ποσοστό υλοποίησης έργου
30%

ΕΕ1 / Εργασιακή Ενότητα 1

Χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης στις μονάδες βιοαερίου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1

Βάση δεδομένων και χαρτογράφηση δεδομένων διαχείρισης του χωνεμένου υπολείμματος και διαθέσιμης τροφοδοσίας – εποχικότητας στις μονάδες αναερόβιας χώνευσης(

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2

Βάση δεδομένων συσχέτισης τροφοδοσίας του αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης με τον όγκο, τη σύσταση του παραγόμενου χωνεμένου υπολείμματος και προσδιορισμός τοξικότητας.

ΕΕ2 / Εργασιακή Ενότητα 2

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαστηριακών μεθόδων πυρόλυσης για παρασκευή βιοεξανθρακώματος, ενεργού άνθρακα και τροποποιημένου ενεργού άνθρακα. Διερεύνηση των συνθηκών πυρόλυσης και τροποποίησης των υλικών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1

Έκθεση αποτελεσμάτων παραγωγής και χαρακτηρισμού BE σε εργαστηριακή κλίμακα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2

Έκθεση αποτελεσμάτων παραγωγής και χαρακτηρισμού ενεργού άνθρακα με φυσική και χημική ενεργοποίηση σε εργαστηριακή κλίμακα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3

Έκθεση αποτελεσμάτων παραγωγής και χαρακτηρισμού τροποποιημένων βιοεξανθρακωμάτων και ενεργού άνθρακα σε εργαστηριακή κλίμακα

ΕΕ3 / Εργασιακή Ενότητα 3

Αξιοποίηση των προϊόντων πυρόλυσης στην διεργασία της αναερόβιας χώνευσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης του βιοεξανθρακώματος ως βελτιωτικό παράγοντα στην αναερόβια χώνευση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης του ενεργού άνθρακα ως προς την ικανότητα δέσμευσής υδρόθειου

ΕΕ4 / Εργασιακή Ενότητα 4

Μελέτη εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων της πυρόλυσης του χωνεμένου υπολείμματος για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση των τελικών προϊόντων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης του βιοεξανθρακώματος σε γλαστρικά φυτά ως προς την εδαφοβελτιωτική του ικανότητα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2

Τεχνική έκθεση σύγκρισης του παραγόμενου βιοεξανθρακώματος με ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς

ΕΕ5 / Εργασιακή Ενότητα 5

Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος πυρόλυσης του χωνεμένου υπολείμματος της αναερόβιας χώνευσης. Αξιολόγηση της τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1

Πρόταση βέλτιστου σχεδιασμού ημι-πιλοτικού συστήματος

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2

Λεπτομερή αναφορά ημι-πιλοτικού ολοκληρωμένου συστήματος: λεπτομερής περιγραφή συστήματος και πρωτοκόλλου αξιολόγησης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.3

Σχεδιασμός και επιλογή σεναρίου λειτουργίας ολοκληρωμένου συστήματος υπό κλιμάκωση μεγέθους

Μετάβαση στο περιεχόμενο