Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Το έργο PyroD κινείται στα πλαίσια του Χάρτη Πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων Ευρώπη, της Ευρωπαϊκή πολιτικής “Waste-to-Energy” αλλά και του πρόσφατου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που παράγονται απο ανθρωπογενείς δραστηριότητες και προωθούν την εύρεση και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισής τους ώστε να διασφαλίζεται η αειφορική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου και των βασικών στόχων του αναμένεται να οδηγήσει σε νέα υλικά (βιοεξανθράκωμα και ενεργός άνθρακας) αλλά και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος και σχετικής διεργασίας για αύξηση της απόδοσης βιομεθανίου στις μονάδες αναερόβιας χώνευσης και μείωση των λειτουργικών εξόδων που αφορούν στα βελτιωτικά της διεργασίας. Η προτεινόμενη τεχνολογία σαφώς στοχεύει στον μετασχηματισμό ενός αποβλήτου των μονάδων αυτών (στερεό χωνεμένο υπόλειμμα) σε υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα εντός της μονάδας ΑΧ για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους ενώ ταυτόχρονα είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα ως εδαφοβελτιωτικά και προσροφητικά αντίστοιχα.

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις: Βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων βιοαερίου. Οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της διαδικασίας της ΑΧ. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει μια σειρά από λειτουργικές παραμέτρους και την εν γένει λειτουργία των μονάδων, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση χημικών πρόσθετων και βελτιωτικών της διεργασίας. Βελτιωμένο χωνεμένο υπόλειμμα. Με την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων και την αυξημένη παραγωγή βιοαερίου αναμένεται να παραχθεί και βελτιωμένο χωνεμένο υπόλειμμα. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει μεταξύ άλλων και στο να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της νιτρορρύπανσης. Υπόδειγμα Κυκλικής Οικονομίας. Το συγκεκριμένο έργο, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της Κυκλικής Οικονομίας σε εφαρμογή, γεγονός το οποίο θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι δομές εκπαίδευσης με όλα τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αυτό συνεπάγεται. Προστασία του περιβάλλοντος. Ο μέχρι πρότινος τρόπος επεξεργασίας του χωνεμένου υπολείμματος δημιούργησε περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία θα εξαλειφθούν καθώς περιβαλλοντικά οφέλη θα προκύψουν και από τη μείωση των μετακινήσεων των βυτιοφόρων, καθώς δε θα χρειάζονται να διανέμεται πλέον όλος ο όγκος του παραγόμενου στερεού χωνεμένου υπολείμματος σε μεγάλη ακτίνα δράσης (>30km) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί νιτρορρύπανσης 676/1991/ΕΟΚ (μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα). Αύξηση των θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη της βελτίωσης της αποδοτικότητας των μονάδων βιοαερίου, όπως επίσης και των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας, θα χρειαστεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Στο συγκεκριμένο έργο θα απασχοληθούν έμπειροι αλλά και νέοι ερευνητές (μεταδιδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες) για τους οποίους θα υπάρχει προοπτική μόνιμης απασχόλησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο