Αξιοποίηση προϊόντων πυρόλυσης του στερεού χωνεμένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου

Σκοπός του PyroD είναι η αξιοποίηση του παραγόμενου χωνεμένου υπολείμματος προς παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων όπως το βιοεξανθράκωμα (biochar) και ο ενεργός άνθρακας (activated carbon).

EΤΠΑ - ΕΣΠΑ

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας θα αξιολογηθούν μέσω τεχνοοικονομικής μελέτης και ανάλυσης κύκλου ζωής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο

ΠΡΟΟΔΟΣ

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

Αναερόβια χώνευση

Η αναερόβια χώνευση αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη διεργασία διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, τόσο αγροτικής (φυτικής ή/και ζωικής) όσο και αστικής προέλευσης. Πρόκειται για διεργασία με μεγάλο εύρος εφαρμογής σε διαφορετικά υποστρώματα, ικανοποιητικές αποδόσεις σε βιοαέριο και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά της πλεονεκτήματα, η διεργασία παράγει σημαντική ποσότητα χωνεμένου υπολείμματος, αποτελούμενου από το μη βιοαποικοδομήσιμο τμήμα της τροφοδοσίας, ενώ παράλληλα έχει ευαισθησία ως προς τις αυξομειώσεις της οργανικής φόρτισης και την παρουσία τοξικών για τα μεθανογενετικά βακτήρια ενώσεων (που μπορεί να προϋπάρχουν στην τροφοδοσία ή να σχηματίζονται κατά την διάρκεια της διεργασίας), με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απόδοση και η ποιότητα του παραγόμενου βιοαερίου.

Βιοαέριο Λαγκαδά

Βιοεξανθράκωμα & ενεργός άνθρακας

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στην επιστροφή τους στην μονάδα αναερόβιας χώνευσης, ώστε να δράσουν ως «σταθεροποιητές» της διεργασίας

Στη χρήση τους ως φίλτρα για την δέσμευση του παραγόμενου H2S

Στην εμπορική τους αξιοποίηση ως εδαφοβελτιωτικά ή προσροφητικά αντιστοίχως.

Η διαχείριση και ο συντονισμός του έργου πραγματοποιείται από το εργαστήριο αναλύσεων Qlab.

Μετάβαση στο περιεχόμενο